Yang Lu, Yingying Zhang, Chi-Yuan Yang, Sergio Revuelta, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Wenlong Jin, Zichao Li, Victor Vega-Mayoral, Yannan Liu, Xing Huang, Darius Pohl, Miroslav Položij, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Thomas Heine, Simone Fabiano, Xinliang Feng, Renhao Dong

Nature communications 13, 1, 7240, 2022

DOI: 10.1038/s41467-022-34820-6